Serhat Kalkınma Ajansı
+90 474 212 52 00

Sıkça Sorulan Sorular

Serhat Kalkınma Ajansı teşkilat yapısı nasıldır?

Serhat Kalkınma Ajansı teşkilat yapısı; Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır. Kalkınma Kurulu danışma organı, Yönetim Kurulu karar organı, Genel Sekreterlik ise icra organıdır. Bölgedeki illerin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ve Sanayi & Ticaret Odası Başkanları'ndan oluşan yönetim kuruluyla bölgesel olarak en üst düzeyde temsili; bölgedeki üniversite, kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle geniş bir işbirliği, katılım ve danışma ağını; alanında yetkin ve deneyimli uzman personeliyle güçlü bir icra organını bünyesinde barındıran etkin bir yönetim yapısına sahiptir.

Serhat Kalkınma Ajansı Amaçları Nelerdir?

Serhat Kalkınma Ajansı olarak, Kuruluş Kanunumuzda belirtilen amaçlara uygun olarak gerçekleştireceğimiz proje/faaliyet desteği ve diğer tüm faaliyetlerimizde;

Bölgenin sosyo-kültürel ve çevresel dokusunu ön planda tutan, girişimciliğin ve kurumlar arası işbirliğinin teşvik edildiği çok yönlü, katılımcı ve sürdürülebilir bir kalkınma sürecine öncülük etmek,

Bölgesel, ulusal ve uluslararası sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bölgenin bu gelişmelerden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak,

Faaliyetlerimizden elde ettiğimiz tecrübeyi ve bilgi birikimini Bölgede yatırım yapmak isteyen girişimcilerin hizmetine sunmak,

Sahip olunan kurumsal saygınlık, güvenilirlik ve şeffaflık gibi değerleri, etik ilkelere önem vermek suretiyle sürdürmek,

Verimli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak suretiyle, tüm personelin potansiyelini en üst düzeyde kullanabileceği bir özveriyle çalışmalarını sağlamak,

Çalışanların bilgi ve tecrübe seviyesini arttırmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemek ve kişisel gelişimlerini desteklemek,

Serhat Kalkınma Ajansı Faaliyetleri Nelerdir?

Serhat Kalkınma Ajansı; özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirerek kalkınmaya yön veren, yerel sorunlara yine yerel odaklı çözümler sunan, kaynakların yerinde ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden bir kurumdur. Temel amacımız kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

Açık ihale ilanı gerektiği gibi yapılsa dahi, ihale günü hiç teklif gelmemesi durumunda ne yapılacaktır?

Açık ihale usulüne göre yapılan ancak sonuçsuz kalan ihalelerde, ihale Ajans onayını alarak, açık ihale usulüne göre yeniden düzenlenebilir.

Açık İhale Usulünde isteklilerin ihale yerinde hazır bulunmak zorunda mıdır?

Satın alma rehberinde isteklilerin ihalede hazır bulunması gibi bir şarttan bahsedilmemektedir. İhale açılış oturumu yararlanıcı tarafından bu süreçte oluşturulacak Değerlendirme Komitesi’nin toplanması ve tekliflerin önce teknik, sonra mali teklifler olarak Değerlendirme Komitesi huzurunda açılması işlemidir. Bu işlem sırasında istekli mali tekliflerin açılması da dâhil sürece katılabilir. Ancak daha sonraki aşamalara katılamayacaktır.
 

Satın almalarda, çek, kredi kartı, satış sözleşmesi vb. vadeli evrak kullanılabilir mi, vade sınırı nedir?

Ajansın sağlayacağı mali destek ve yararlanıcının karşılayacağı eş finansman tutarı Ajans tarafından belirlenecek ve sözleşmede belirtilecek olan bankada proje sahibi adına açılacak hesaba yatırılacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek harcamalar bu banka hesabından transfer yoluyla yapılmalıdır. Dolayısıyla çek ve senet türü ödeme araçları uygun değildir.

Doğrudan Temin Limitinin altında bir kaç kalem aynı tedarikçiden alınıyor ise ayrı ayrı alınarak doğrudan alım usulü kullanılabilir mi?

Aynı tedarikçiden yapılan satın almalarda toplam rakam baz alınmalıdır, bir kaç kalem ayrı ayrı doğrudan temin limitinin altında iken, aynı tedarikçiden alınması halinde bu kalemlerin toplam tutarına bakılmalı ve hangi satın alma usulü gerekiyorsa ona göre alım yapılmalıdır.

Projenin erken bitmesi durumunda yararlanıcı gerekli raporlama ve harcama belgelerini sunarsa hak edişi tek sefer yapabilir mi?

Projenin erken bitmesi durumunda gerekli raporlama ve harcama belgeleri sunulduğu takdirde hak ediş tek seferde gerçekleştirilebilir. Zeyilnameye gerek kalmaksızın proje erken bir tarihte bitirilebilir.
 

Yurt dışından bir tedarikçiye Türkiye’deki temsilcisine yapılmaksızın malın bedeli doğrudan ödenebilir mi?

Temsilciden “malın bedeli ....ya (üreticiye) ödensin” şeklinde bir beyanname yazılırsa doğrudan ödeme yapılabilir. Ya da gerçekleştirilecek sözleşme maddelerine ilave edilebilir.
 

Yapılacak açık ihalelere yurtdışından firmalar teklif verebilir mi? Verilen teklifler hangi para biriminde olmalıdır?

Satın alma rehberi, Ek-3 teklif dosyası, isteklilere talimatlar bölümü madde 8’de belirtilmek şartıyla yabancı istekliler, yapılacak ihaleye teklif verebilirler. İhalelerde teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir. Ancak Ajans tarafından karşılanacak toplam uygun maliyetler belirlenirken, yararlanıcılar tarafından zorunlu olarak milli para birimi dışındaki yabancı para cinsinden yapılmış harcamalara ilişkin yabancı para cinsinden düzenlenmiş harcama belgeleri sunulması durumunda, bu belgelerdeki miktarlar belgenin düzenlenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınmak suretiyle milli para birimine dönüştürülür ve dönüşüm sonucu hesaplanan tutarlar dikkate alınır. Ajans uygun maliyet belirlerken, teklif tarihi, fatura tarihi ve ödeme tarihine bakar. Bu tarihlerde oluşan kurlardan hangisi düşük ise o kuru uygun maliyet olarak belirler.

Bütçe kalemleri arasındaki aktarımlar ve sözleşme değişiklikleri ne şekilde yapılabilir?

Yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Bu nedenle projeyi ilk planlandığı şekilde uygulamaya çalışmalısınız. Bütçe aktarımı ile ilgili değişiklikler sınırlandırılmış olup bu konuda projenizle ilgilenen İzleme uzmanınıza danışınız.

Herhangi bir bütçe kaleminden tasarruf edilen miktar ilave bütçe başlığı için kullanılabilir mi?

Hayır.

Destek miktarının 100.000 TL’yi geçtiği durumlarda kamu kurumlarından harcama teyit raporu/dış denetim istenecek mi?

Destek miktarı 100.000 TL’yi geçen kamu kurumlar dâhil tüm proje sahiplerinden denetim raporu istenecektir.
 

Kamu Kurumları aldıkları mali destekleri muhasebe kayıtlarında nasıl göstereceklerdir?

Proje uygulama rehberi S17’de belirtildiği üzere mali desteğin kaydı tüm kamu kuruluşlarında gelir yöntemiyle muhasebeleştirilebilecektir. Ancak Merkezi Bütçeli Kamu Kurumları kayıtlarını Ajans web sitesinde ilan edilen “Kalkınma Ajanslarınca Kamu İdarelerine Verilen Desteklerin Kullanımı ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usül ve Esaslar”a göre yapacaklardır.

Sözleşme imzalandıktan sonra ihale aşaması nasıl olacak? İhaleyi hangi kurum yapacak?

Satın Alma İşlemlerini 4734’e göre yapan yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetleri kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini, tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirirler. İhaleyi destek yararlanıcısı gerçekleştirecek ve yürütecektir.
 

Yapılacak ön ödemeyi hemen kullanabilir miyiz?

Ajans tarafından sağlanan mali destekler kapsamında yararlanıcılara yapılan ön ödemelere blokaj uygulanmaktadır. Ajans ilgili satın alımların faturasını ve fiziksel kontrolünü yapmadan blokeyi kaldırmayacaktır. Bloke kaldırmadan önce ilgili satın alımların, satın alma dosyaları talep edilecektir.

Proje kapsamındaki sözleşme değişiklik taleplerini, raporlamaları Ajansa nasıl iletmeliyim?

Ajansa verilmesi zorunlu olan raporlar ile sözleşme değişiklik talepleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)’ne girilmelidir. Sistemde alınacak çıktılar kaşelenmeli, imzalanmalı ve Ajansa ulaştırılmalıdır.
 

Proje bitiminden sonra dış denetim makamınca hazırlanacak olan ‘Harcama Teyidi Raporu’ ücretini de diğer tüm ödemeler gibi proje süresi bitmeden ve henüz o hizmeti almadan ödemek zorunda mıyım?

Hayır, proje süresi bitmeden tüm ödemelerin yapılması kuralının tek istisnası dış denetim ücretidir. Bilindiği gibi proje süresi bitiminden itibaren 1 ay içerisinde nihai rapor ve ekinde Harcama Teyidi Raporu Ajansa sunulmalıdır. Dolayısıyla dış denetim ücretinin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için proje süresi içerisinde yapılmamışsa dahi en geç nihai rapor sunum tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir.